Kwaliteit - Insula Dei Huize Kohlmann
Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook
headerfoto met senior

Home > Kwaliteit

Kwaliteit


Kwaliteit zit ook in genieten van een goede kop koffie

Onze kwaliteit uit zich in de kwaliteit van leven en welzijn van onze cliënten. Passende zorg gaat uit van positieve gezondheid en leefplezier. Alle betrokkenen samen met eigen verantwoordelijkheid. Zo thuis als mogelijk. Daar zetten we ons voor in en daarin streven we naar het hoogste niveau. De juiste dingen doen op de juiste manier. Servicegericht en bewust in de omgang met mensen en onze omgeving. Graadmeter voor onze prestaties zijn tevreden cliënten en medewerkers. Dus dat toetsen we regelmatig, onder andere door tevredenheidsonderzoeken. Kwaliteit staat ook op de agenda van de cliëntenraad, de ondernemingsraad en bij werkoverleggen. Samen met cliënt en mantelzorgers werken we voortdurend aan verbetering van de kwaliteit.

Voor het bieden van verantwoorde zorg is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ons uitgangspunt. Verantwoorde zorg komt tot uitdrukking in de keuze om biologische en streekproducten als basis te nemen voor de maaltijdvoorziening. Kwaliteit, sfeer en ambiance van de maaltijden dragen bij aan de vitaliteit en het leefplezier van onze cliënten.

Deskundige zorg

Cliënten krijgen deskundige en verantwoorde zorg. Medewerkers hebben de vereiste beroepskwalificatie voor de zorgtaken die zij verrichten. We komen onze afspraken na. We volgen onze beroepscode. Scholing en coaching van medewerkers dragen bij aan een goede kwaliteit van zorgverlening. We faciliteren de opname van onze zorgmedewerkers in het Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden.

Kwaliteitskader, jaarverslag en kwaliteitsplan

Het is belangrijk dat onze bewoners goede zorg ontvangen. In het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat wat goede zorg is. Alle verpleeghuizen in Nederland en de medewerkers zijn verplicht deze goede zorg te leveren. Het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is in 2017 in werking getreden. Het kwaliteitskader beschrijft aan welke eisen goede zorg moet voldoen en is vooral gericht op leren en verbeteren.

Het kwaliteitskader schrijft voor dat ieder verpleeghuis jaarlijks een kwaliteitsplan opstelt waarin het kwaliteitsbeleid beschreven staat. Daarnaast wordt jaarlijks een kwaliteitsverslag opgesteld voor de interne en externe verantwoording. Deze twee documenten zijn tot stand gekomen in samenspraak met cliënten en medewerkers. U vindt het kwaliteitsverslag 2019 HIER

Het kwaliteitsplan 2020 beschrijft hoe Insula Dei Huize Kohlmann inhoud geeft aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening én op welke wijze wordt gewerkt aan samen leren en verbeteren. Het kwaliteitsplan is besproken met cliënten en naasten (cliëntenraad) en de ondernemingsraad. Binnen het lerend netwerk dat Insula Dei Huize Kohlmann vormt met DrieGasthuizenGroep en Innoforte is samengewerkt rondom het kwaliteitsplan.

Personele samenstelling

Het doel van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is drieledig. Dit kader beschrijft wat cliënten en naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt het opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. En als laatste vormt het een kader voor extern toezicht en voor inkoop en contractering van zorg.

Voor Insula Dei Huize Kohlmann is het een goede stimulans voor het verder verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Wij kunnen ons goed vinden in de verwoorde uitgangspunten: cliënt centraal, nadruk op leren en herstel van vertrouwen in de mensen die in de verpleeghuiszorg werken. Conform de uitgangspunten van het kwaliteitskader leggen we de plannen rond de verbetering van kwaliteit vast in een kwaliteitsplan en maken we onze resultaten inzichtelijk in een kwaliteitsverslag.

HIER vindt u meer informatie ten aanzien van onze personele samenstelling. Omdat de personeelssamenstelling samenhangt met de zwaarte en het type zorg dat geleverd wordt, geven wij ook een overzicht mix van zorgzwaartepakketten (ZZP).

Rapportage IGJ

Op 20 juni heeft Insula Dei bezoek gehad van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 
De inspectie was onderdeel van het landelijk onderzoek verpleeghuiszorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Insula Dei Huize Kohlmann is blij met de verbetering die op vele punten heeft plaatsgevonden en zichtbaar is binnen de organisatie en dat de inspecteurs de goede sfeer in huis waarderen.De punten uit de rapportage worden door de organisatie herkend. Daarop onderneemt bestuurder Yolanda de Jong, die op het moment van inspecteren ruim een maand in dienst was, samen met het managementteam de nodige acties. U kunt de rapportage HIER lezen.

Zorgkaart Nederland

U vindt Insula Dei en Huize Kohlmann op Zorgkaart Nederland. Zorgkaart Nederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. U kunt HIER een filmpje bekijken. Wij vinden uw mening en waardering belangrijk en willen u vragen een waardering voor Insula Dei of Huize Kohlmann in te vullen.

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Gastvrijheidszorg met 4 sterren