Kwaliteit - Insula Dei Huize Kohlmann
Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook

Home > Kwaliteit

Kwaliteit


Kwaliteit zit ook in genieten van een goede kop koffie

Onze kwaliteit uit zich in de kwaliteit van leven en welzijn van onze cliënten. Daar zetten we ons voor in en daarin streven we naar het hoogste niveau. De juiste dingen doen op de juiste manier. Servicegericht en bewust in de omgang met mensen en onze omgeving. Graadmeter voor onze prestaties zijn tevreden cliënten en medewerkers. Dus dat toetsen we regelmatig, onder andere door tevredenheidsonderzoeken. Kwaliteit staat ook op de agenda van de cliëntenraad, de ondernemingsraad en bij werkoverleggen. Samen met cliënt en mantelzorgers werken we voortdurend aan verbetering van de kwaliteit.

De normen voor verantwoorde zorg (zie brochure Zichtbare zorg) zijn ons uitgangspunt. Verantwoorde zorg komt ook tot uitdrukking in de keuze om biologische en streekproducten als basis te nemen voor de maaltijdvoorziening. Kwaliteit, sfeer en ambiance van de maaltijden dragen bij aan de vitaliteit van onze cliënten.

Deskundige zorg

Cliënten krijgen deskundige en verantwoorde zorg. Medewerkers hebben de vereiste beroepskwalificatie voor de zorgtaken die zij verrichten. We komen onze afspraken na. We volgen onze beroepscode. Scholing en coaching van medewerkers dragen bij aan een goede kwaliteit van zorgverlening. We faciliteren de opname van onze zorgmedewerkers in het Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden.

Kwaliteitskader en jaarverslag

Het is belangrijk dat onze bewoners goede zorg ontvangen. In het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat wat goede zorg is. Alle verpleeghuizen in Nederland en de medewerkers zijn verplicht deze goede zorg te leveren. Het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is in 2017 in werking getreden. Het kwaliteitskader beschrijft aan welke eisen goede zorg moet voldoen en is vooral gericht op leren en verbeteren.

Het kwaliteitskader schrijft voor dat ieder verpleeghuis jaarlijks een kwaliteitsplan opstelt waarin het kwaliteitsbeleid beschreven staat. Daarnaast wordt jaarlijks een kwaliteitsverslag opgesteld voor de interne en externe verantwoording. Deze twee documenten zijn tot stand gekomen in samenspraak met cliënten en medewerkers. U vindt het kwaliteitsverslag HIER.

Personele samenstelling

Onlangs bracht het Zorginstituut Nederland het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg uit. Het doel van dit kader is drieledig. Het document beschrijft wat cliënten en naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt het opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. En als laatste vormt het een kader voor extern toezicht en voor inkoop en contractering van zorg.

Voor Insula Dei Huize Kohlmann is het een goede stimulans voor het verder verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Wij kunnen ons goed vinden in de verwoorde uitgangspunten: cliënt centraal, nadruk op leren en herstel van vertrouwen in de mensen die in de verpleeghuiszorg werken. Conform de uitgangspunten van het kwaliteitskader leggen we de plannen rond de verbetering van kwaliteit vast in een kwaliteitsplan en maken we onze resultaten inzichtelijk in een kwaliteitsverslag.

Zoals gevraagd publiceren we alvast bijgaand de cijfers ten aanzien van onze personele samenstelling. Omdat de personeelssamenstelling samenhangt met de zwaarte en het type zorg dat geleverd wordt, geven wij ook een overzicht van de mix van zorgzwaartepakketten (ZZP).

Gouden keurmerk

Onze zorg- en dienstverlening stoelt op bewust beleid en wordt bewaakt en verbeterd door middel van een kwaliteitssysteem. Jaarlijks publiceren we een kwaliteitsjaarverslag. Externe beoordeling van onze kwaliteit door Perspekt heeft ons niet voor niets het Perspekt Gouden keurmerk in de zorg opgeleverd.

Kwaliteit Verbeter Cyclus

Insula Dei Huize Kohlmann meet met behulp van het instrument “ de Kwaliteit Verbetercyclus” ieder jaar de cliëntervaringen. De uitkomsten worden in dialoogsessies besproken met de cliënten en hun mantelzorgers en met de medewerkers. Met een verbetertool (app) op de iPad kunnen de zorgteams in de praktijk werken aan het verbeteren van de kwaliteit.

Bij de start van het kwaliteitsinstrument “Kwaliteit Verbetercyclus” is in november 2017 de “360 vragenlijst” uitgezet. Deze vragenlijst is gebaseerd op het kwaliteitskader. Het verzamelen van cliëntervaringen en ervaringen van medewerkers is het uitgangspunt voor het leren en verbeteren in de Kwaliteit Verbetercyclus. De zorgteams gebruiken deze ervaringsinformatie voor het leren en verbeteren. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de vragenlijst voor bewoners en mantelzorgers en van de vragenlijst voor de medewerkers weergegeven. De scores betreffen “rapportcijfers” op een schaal van 0-10.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgkaart Nederland

U vindt Insula Dei en Huize Kohlmann op Zorgkaart Nederland. Zorgkaart Nederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. U kunt HIER een filmpje bekijken. Wij vinden uw mening en waardering belangrijk en willen u vragen een waardering voor Insula Dei of Huize Kohlmann in te vullen.

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Gastvrijheidszorg met 4 sterren