Organisatie - Insula Dei Huize Kohlmann
Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook

Home > Over ons > Organisatie

Organisatie

Insula Dei Huize Kohlmann is een stichting. De stichting heeft de katholieke identiteit en heeft tot doel het zonder winstoogmerk en met respect voor ieders levensbeschouwing aanbieden van huisvesting, begeleiding, verzorging, verpleging, behandeling, dienstverlening en ondersteuning aan ouderen die daar aantoonbaar behoefte aan hebben.
Insula Dei Huize Kohlmann heeft ongeveer 350 medewerkers in dienst (200 fte). Daarnaast bieden ongeveer 170 vrijwilligers een belangrijke aanvulling op het gebied van welzijn en dienstverlening.
De stichting heeft een Raad van Toezicht en een eenhoofdige Raad van Bestuur, is aangesloten bij brancheorganisatie van zorgondernemers Actiz en hanteert de Zorgbrede Governancecode – regels voor goed bestuur en toezicht.
Insula Dei Huize Kohlmann hecht veel waarde aan uw privacy, daarom leest u in de privacy verklaring hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Voor alle verzoeken van betrokkenen om informatie over verwerking van gegevens verwijzen wij naar deze privacyverklaring.

Raad van Bestuur, bestuurder

Mw. Y.M. (Yolanda) de Jong- van Oosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raad van Toezicht

Samenstelling per 2 april 2019:

Mw. dr. M.J.M. Adriaansen, personeel en organisatie
Dhr. drs. J.W. Bedeaux, vicevoorziter – cliëntenrecht en -belangen
Mw. drs. A.A. Boekelman-Wilhelm 
Dhr. R.A. Dekker, MBA, financiën
Dhr. drs. G.P.M Huisman, voorzitter – financiën, vastgoed en facilitaire zaken
Dhr. drs. F.F. Steenwinkel, financiën

De Raad van Toezicht handelt vanuit een toezichtvisie en kent een informatieprotocol. Tevens is er een conflictregeling beschreven en van kracht.
In het Reglement Raad van Toezicht staan de taken, bevoegdheden en verplichtingen van de Raad van Toezicht beschreven.
In het Reglement Raad van Bestuur staan de taken, bevoegdheden en verplichtingen van de Raad van Bestuur beschreven.

Beheer landgoed

Het beheer van Landgoed Rennen Enk wordt verzorgd door de R.K. Stichting Beheer Insula Dei, Stichting Stella Maris en Stichting Rennen Enk. De stichtingen onderhouden het landgoed (natuur, wandelpaden, parkeerplaatsen en appartementengebouwen) en verhuren er zelfstandige appartementen.

Structuur en medezeggenschap

Insula Dei Huize Kohlmann heeft een organisatiestructuur met drie diensten: Zorg, Facilitair en Algemeen, vertegenwoordigd in het managementteam. Zie het organigram. Cliënten zijn vertegenwoordigd in de Cliëntenraad en medewerkers in de Ondernemingsraad. De bestuurder voert frequent overleg met beide medezeggenschapsorganen.

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Gastvrijheidszorg met 4 sterren